ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2161733
56%
217:1
อนุบาล 3161026
44%
126:1
ระดับปฐมวัย322759
16%
320:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131730
14%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 218826
12%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 3142034
16%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 4182341
19%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 5311647
22%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 6142034
16%
217:1
ระดับประถมศึกษา108104212
59%
1021:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171027
30%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131124
26%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3231740
44%
140:1
มัธยมศีกษาตอนต้น533891
25%
330:1
รวมทั้งสิ้น193169362
100%
1623:1