ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2145
63%
15:1
อนุบาล 33-3
38%
13:1
ระดับปฐมวัย448
15%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1617
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2718
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 55611
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
15%
17:1
ระดับประถมศึกษา291746
85%
68:1
รวมทั้งสิ้น332154
100%
87:1