ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2538
47%
18:1
อนุบาล 3639
53%
19:1
ระดับปฐมวัย11617
31%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3145
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4279
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
14%
15:1
ระดับประถมศึกษา172037
69%
66:1
รวมทั้งสิ้น282654
100%
87:1