ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
71%
15:1
อนุบาล 3112
29%
12:1
ระดับปฐมวัย527
30%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-11
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
25%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
38%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
19%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา9716
70%
53:1
รวมทั้งสิ้น14923
100%
73:1