ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
55%
16:1
อนุบาล 3415
45%
15:1
ระดับปฐมวัย7411
37%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
16%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-11
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
21%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
32%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
16%
13:1
ระดับประถมศึกษา10919
63%
63:1
รวมทั้งสิ้น171330
100%
84:1