ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111930
54%
130:1
อนุบาล 3131326
46%
126:1
ระดับปฐมวัย243256
17%
228:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111021
11%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 219928
15%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 3142135
18%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181230
16%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 5172037
19%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 6192039
21%
139:1
ระดับประถมศึกษา9892190
58%
632:1
มัธยมศึกษาปีที่ 119423
28%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 217724
29%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3201636
43%
136:1
มัธยมศีกษาตอนต้น562783
25%
328:1
รวมทั้งสิ้น178151329
100%
1130:1