ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25914
70%
114:1
อนุบาล 3156
30%
16:1
ระดับปฐมวัย61420
17%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 25510
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 36713
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 54812
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 69514
20%
114:1
ระดับประถมศึกษา343569
58%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111516
55%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2516
21%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3437
24%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น20929
25%
310:1
รวมทั้งสิ้น6058118
100%
1111:1