ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211819
56%
119:1
อนุบาล 37815
44%
115:1
ระดับปฐมวัย181634
30%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 18412
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 212719
24%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 3527
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 49312
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 55914
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 610515
19%
115:1
ระดับประถมศึกษา493079
70%
613:1
รวมทั้งสิ้น6746113
100%
814:1