ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
58%
111:1
อนุบาล 3448
42%
18:1
ระดับปฐมวัย10919
21%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1628
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 410616
26%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 55712
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
18%
111:1
ระดับประถมศึกษา322961
66%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
มัธยมศึกษาปีที่ 2448
67%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34-4
33%
14:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8412
13%
26:1
รวมทั้งสิ้น504292
100%
109:1