ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23710
83%
110:1
อนุบาล 3112
17%
12:1
ระดับปฐมวัย4812
27%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4213
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6134
12%
14:1
ระดับประถมศึกษา151833
73%
66:1
รวมทั้งสิ้น192645
100%
86:1