ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261218
38%
118:1
อนุบาล 3151530
63%
215:1
ระดับปฐมวัย212748
17%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 1181432
13%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 2221638
16%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 3172037
15%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 4162541
17%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 5222446
19%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 6262248
20%
224:1
ระดับประถมศึกษา121121242
83%
1220:1
รวมทั้งสิ้น142148290
100%
1519:1