ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26814
45%
114:1
อนุบาล 371017
55%
117:1
ระดับปฐมวัย131831
18%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 181018
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 25611
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 381018
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111122
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 631417
17%
117:1
ระดับประถมศึกษา415899
58%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 12810
25%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27411
28%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371219
48%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น162440
24%
313:1
รวมทั้งสิ้น70100170
100%
1115:1