ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28311
37%
111:1
อนุบาล 311819
63%
119:1
ระดับปฐมวัย191130
20%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 191019
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 211920
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 310717
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131124
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161026
22%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
9%
111:1
ระดับประถมศึกษา6453117
80%
620:1
รวมทั้งสิ้น8364147
100%
818:1