ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
60%
13:1
อนุบาล 32-2
40%
12:1
ระดับปฐมวัย415
15%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
36%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
18%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
18%
15:1
ระดับประถมศึกษา161228
85%
65:1
รวมทั้งสิ้น201333
100%
84:1