ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
40%
12:1
อนุบาล 3213
60%
13:1
ระดับปฐมวัย415
18%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5639
39%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
17%
14:1
ระดับประถมศึกษา15823
82%
64:1
รวมทั้งสิ้น19928
100%
84:1