ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 222931
52%
131:1
อนุบาล 320929
48%
129:1
ระดับปฐมวัย421860
16%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 1161430
13%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161935
15%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171532
14%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 4201939
17%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 5262248
21%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 6202545
20%
223:1
ระดับประถมศึกษา115114229
62%
925:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1251338
46%
138:1
มัธยมศึกษาปีที่ 281119
23%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111425
30%
125:1
มัธยมศีกษาตอนต้น443882
22%
327:1
รวมทั้งสิ้น201170371
100%
1427:1