ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
46%
111:1
อนุบาล 36713
54%
113:1
ระดับปฐมวัย121224
24%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 111314
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 241317
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 341014
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 68210
13%
110:1
ระดับประถมศึกษา383876
76%
613:1
รวมทั้งสิ้น5050100
100%
813:1