ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2459
56%
19:1
อนุบาล 3347
44%
17:1
ระดับปฐมวัย7916
20%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 413720
31%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5718
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
14%
19:1
ระดับประถมศึกษา392564
80%
611:1
รวมทั้งสิ้น463480
100%
810:1