ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
44%
17:1
อนุบาล 3639
56%
19:1
ระดับปฐมวัย9716
31%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2145
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 57714
39%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
11%
14:1
ระดับประถมศึกษา181836
69%
66:1
รวมทั้งสิ้น272552
100%
87:1