ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
33%
110:1
อนุบาล 381220
67%
120:1
ระดับปฐมวัย131730
17%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 111516
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 291019
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 35611
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 46814
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131124
24%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 69716
16%
116:1
ระดับประถมศึกษา5347100
55%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17714
27%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210515
29%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3101222
43%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น272451
28%
317:1
รวมทั้งสิ้น9388181
100%
1116:1