ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
33%
16:1
อนุบาล 2437
39%
17:1
อนุบาล 35-5
28%
15:1
ระดับปฐมวัย13518
33%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3178
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5516
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
24%
19:1
ระดับประถมศึกษา181937
67%
66:1
รวมทั้งสิ้น312455
100%
96:1