ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1235
42%
15:1
อนุบาล 2112
17%
12:1
อนุบาล 3325
42%
15:1
ระดับปฐมวัย6612
22%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 56410
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 62810
24%
110:1
ระดับประถมศึกษา202242
78%
67:1
รวมทั้งสิ้น262854
100%
96:1