ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
18%
12:1
อนุบาล 3639
82%
19:1
ระดับปฐมวัย7411
18%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 44610
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 561016
31%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
22%
111:1
ระดับประถมศึกษา213051
82%
69:1
รวมทั้งสิ้น283462
100%
88:1