ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1336
25%
16:1
อนุบาล 2549
38%
19:1
อนุบาล 3639
38%
19:1
ระดับปฐมวัย141024
29%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 24711
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 55712
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6628
14%
18:1
ระดับประถมศึกษา283058
71%
610:1
รวมทั้งสิ้น424082
100%
99:1