ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
42%
111:1
อนุบาล 38715
58%
115:1
ระดับปฐมวัย141226
21%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 110717
25%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 26814
20%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 59-9
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
14%
110:1
ระดับประถมศึกษา412869
56%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1617
24%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2459
31%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36713
45%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น161329
23%
310:1
รวมทั้งสิ้น7153124
100%
1111:1