ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
38%
13:1
อนุบาล 3325
63%
15:1
ระดับปฐมวัย538
19%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2314
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
17%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 44-4
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 57310
29%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
17%
16:1
ระดับประถมศึกษา241135
81%
66:1
รวมทั้งสิ้น291443
100%
85:1