ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-11
100%
11:1
อนุบาล 3---
0%
--
ระดับปฐมวัย-11
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 14-4
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 33-3
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 44610
31%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
9%
13:1
ระดับประถมศึกษา191332
97%
65:1
รวมทั้งสิ้น191433
100%
75:1