ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
100%
17:1
อนุบาล 3---
0%
--
ระดับปฐมวัย257
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 24-4
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 43-3
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 54711
33%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
24%
18:1
ระดับประถมศึกษา181533
83%
66:1
รวมทั้งสิ้น202040
100%
76:1