ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
33%
12:1
อนุบาล 3134
67%
14:1
ระดับปฐมวัย246
18%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 13-3
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-55
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
22%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
26%
17:1
ระดับประถมศึกษา101727
82%
65:1
รวมทั้งสิ้น122133
100%
84:1