ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
33%
12:1
อนุบาล 3134
67%
14:1
ระดับปฐมวัย336
16%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-11
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 53710
32%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6718
26%
18:1
ระดับประถมศึกษา171431
84%
65:1
รวมทั้งสิ้น201737
100%
85:1