ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2212546
53%
223:1
อนุบาล 3162440
47%
220:1
ระดับปฐมวัย374986
20%
422:1
ประถมศึกษาปีที่ 1263258
17%
319:1
ประถมศึกษาปีที่ 2292958
17%
319:1
ประถมศึกษาปีที่ 3202747
13%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 4252348
14%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 5353570
20%
323:1
ประถมศึกษาปีที่ 6343670
20%
323:1
ระดับประถมศึกษา169182351
80%
1820:1
รวมทั้งสิ้น206231437
100%
2220:1