ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2252752
54%
317:1
อนุบาล 3182745
46%
223:1
ระดับปฐมวัย435497
23%
519:1
ประถมศึกษาปีที่ 1163147
14%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 2283159
18%
320:1
ประถมศึกษาปีที่ 3293059
18%
320:1
ประถมศึกษาปีที่ 4222850
15%
317:1
ประถมศึกษาปีที่ 5242347
14%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 6343367
20%
322:1
ระดับประถมศึกษา153176329
77%
1818:1
รวมทั้งสิ้น196230426
100%
2319:1