ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212315
63%
115:1
อนุบาล 3729
38%
19:1
ระดับปฐมวัย19524
24%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 25510
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 391019
25%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 59615
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
13%
110:1
ระดับประถมศึกษา383876
76%
613:1
รวมทั้งสิ้น5743100
100%
813:1