ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
29%
12:1
อนุบาล 3235
71%
15:1
ระดับปฐมวัย437
27%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 37310
53%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
16%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
16%
13:1
ระดับประถมศึกษา13619
73%
54:1
รวมทั้งสิ้น17926
100%
74:1