ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1325
24%
15:1
อนุบาล 2224
19%
14:1
อนุบาล 35712
57%
112:1
ระดับปฐมวัย101121
28%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2145
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 58513
25%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
21%
111:1
ระดับประถมศึกษา242953
72%
69:1
รวมทั้งสิ้น344074
100%
98:1