ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
38%
15:1
อนุบาล 3268
62%
18:1
ระดับปฐมวัย6713
30%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 22-2
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
26%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
26%
18:1
ระดับประถมศึกษา171431
70%
65:1
รวมทั้งสิ้น232144
100%
86:1