ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2415
45%
15:1
อนุบาล 3516
55%
16:1
ระดับปฐมวัย9211
26%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-44
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
25%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5415
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
16%
15:1
ระดับประถมศึกษา151732
74%
65:1
รวมทั้งสิ้น241943
100%
85:1