ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
25%
12:1
อนุบาล 3156
75%
16:1
ระดับปฐมวัย358
42%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1145
45%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5112
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6134
36%
14:1
ระดับประถมศึกษา3811
58%
34:1
รวมทั้งสิ้น61319
100%
54:1