ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
46%
111:1
อนุบาล 39413
54%
113:1
ระดับปฐมวัย15924
23%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 28513
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 36915
19%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 48412
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 561016
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 67714
17%
114:1
ระดับประถมศึกษา423981
77%
614:1
รวมทั้งสิ้น5748105
100%
813:1