ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2358
57%
18:1
อนุบาล 3246
43%
16:1
ระดับปฐมวัย5914
20%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
24%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
15%
15:1
ระดับประถมศึกษา191534
48%
66:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1639
39%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2235
22%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3729
39%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น15823
32%
38:1
รวมทั้งสิ้น393271
100%
116:1