ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
44%
17:1
อนุบาล 3369
56%
19:1
ระดับปฐมวัย7916
23%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2437
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
16%
15:1
ระดับประถมศึกษา171532
45%
65:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
48%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2538
35%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3134
17%
14:1
มัธยมศีกษาตอนต้น131023
32%
38:1
รวมทั้งสิ้น373471
100%
116:1