ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29615
54%
115:1
อนุบาล 36713
46%
113:1
ระดับปฐมวัย151328
14%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 114822
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121426
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 321315
12%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 481119
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101222
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 611617
14%
117:1
ระดับประถมศึกษา5764121
62%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19716
34%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212921
45%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35510
21%
110:1
มัธยมศีกษาตอนต้น262147
24%
316:1
รวมทั้งสิ้น9898196
100%
1118:1