ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-11
50%
11:1
อนุบาล 3-11
50%
11:1
ระดับปฐมวัย-22
25%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
17%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
33%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
50%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา426
75%
32:1
รวมทั้งสิ้น448
100%
52:1