ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2459
45%
19:1
อนุบาล 36511
55%
111:1
ระดับปฐมวัย101020
21%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 25712
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 361117
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 46814
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 59615
19%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 67310
13%
110:1
ระดับประถมศึกษา393877
79%
613:1
รวมทั้งสิ้น494897
100%
812:1