ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
38%
13:1
อนุบาล 3325
63%
15:1
ระดับปฐมวัย448
16%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
19%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 46-6
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 56511
26%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6257
17%
17:1
ระดับประถมศึกษา261642
84%
67:1
รวมทั้งสิ้น302050
100%
86:1