ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
46%
16:1
อนุบาล 3257
54%
17:1
ระดับปฐมวัย5813
33%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
23%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
27%
17:1
ระดับประถมศึกษา161026
67%
64:1
รวมทั้งสิ้น211839
100%
85:1