ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210818
67%
118:1
อนุบาล 3639
33%
19:1
ระดับปฐมวัย161127
31%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 29514
23%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 35611
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6516
10%
16:1
ระดับประถมศึกษา342660
69%
610:1
รวมทั้งสิ้น503787
100%
811:1