ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 241115
38%
115:1
อนุบาล 3121325
63%
125:1
ระดับปฐมวัย162440
23%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121325
19%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 210919
14%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 315621
16%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 412921
16%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 591625
19%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141024
18%
124:1
ระดับประถมศึกษา7263135
77%
623:1
รวมทั้งสิ้น8887175
100%
822:1