ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 214317
65%
117:1
อนุบาล 3729
35%
19:1
ระดับปฐมวัย21526
17%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 37916
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 451116
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 512618
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 68917
18%
117:1
ระดับประถมศึกษา454792
61%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110313
39%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27411
33%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3459
27%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น211233
22%
311:1
รวมทั้งสิ้น8764151
100%
1114:1