ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
31%
14:1
อนุบาล 3279
69%
19:1
ระดับปฐมวัย5813
29%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 64610
31%
110:1
ระดับประถมศึกษา151732
71%
65:1
รวมทั้งสิ้น202545
100%
86:1